Pełna Oferta

 

– prowadzenie ksiąg rachunkowych:

•    bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
•    sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT/PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
•    prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia
•    sporządzanie bilansów, rachunków wyników;
•    doradztwo bilansowe (opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości).

– prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:

•    bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
•    sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
•    prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia;
•    bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego;
•    sporządzanie rozliczeń rocznych.

– prowadzenie ewidencji przychodów:

•    miesięczne naliczanie podatku (PPE);
•    bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT);
•    sporządzanie rozliczeń rocznych.

– usługi kadrowe:

•    sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
•    prowadzenie akt osobowych pracownika;
•    prowadzenie kartotek czasu pracy (ewidencja urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich i wychowawczych, urlopów bezpłatnych i innych);
•    sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
•    prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP;
•    sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń);
•    obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
•    obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

– usługi płacowe:

•    sporządzanie list płac z umów o pracę;
•    sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych;
•    sporządzanie druków ZUS RMUA;
•    sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych;
•    sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B);
•    sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).

– pozostałe usługi

•    sporządzanie sprawozdań do GUS
•    sporządzanie deklaracji i informacji do PFRON,
•    przekazywanie informacji rozliczeniowych i raportów specjalnych;
•    opracowanie raportów w językach obcych – zgodnie z wymogami Klienta.

wróc do strony głównej